Waarom een Integratieve aanpak?

In de behandeling van een klacht met Integratieve coaching & counseling kijken we naar alle variabelen die betrokken zijn bij de oorzaak en/of instandhouding van de klacht. 

Een klacht is in de praktijk nooit 1-dimensionaal. Emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele variabelen zijn in onderlinge wisselwerking betrokken bij de oorzaak en/of instandhouding van de klacht. In de Integratieve kortdurende behandeling nemen we al deze dimensies mee. 

Niet alleen psychische, maar ook stress- en psychosomatische klachten kunnen succesvol met integratieve coaching & counseling worden behandeld. 

Focaal en doelgericht

De begeleiding beperkt zich tot het oplossen van een afgebakend probleem en laat problemen, die buiten de hulpvraag vallen, buiten de behandeling. Het gaat om verandering van een specifiek probleemgebied. Vaak datgene waar de cliënt het meest in belemmerd wordt. We werken aan een concreet doel. Omschreven in positief geformuleerde, binnen de eigen controle liggende en in zintuigspecifieke termen omschreven doelstellingen, die zijn begrensd in trigger en context. We inventariseren welke hulpbronnen en beperkingen iemand heeft om het gestelde doel te behalen. Gewoonlijk is er tevens een rimpel effect te bemerken op eventuele andere problemen en levensgebieden.

Aanpakken van symptoom en oorzaak

De begeleiding is gericht op het opsporen en wegnemen van de oorzaak van symptomen. Die oorzaak kan bestaan uit fysieke stoornissen, conditionering, intrapsychische conflicten, relatieproblemen en/of zelfvervreemding. Meestal uit een combinatie van deze factoren. Symptoombestrijding en -verwijdering kunnen op zich heel snel en zeer effectief zijn, maar is pas zinvol indien de oorzaak bekend is en niet behandelbaar blijkt. Symptoombehandeling alleen is niet genoeg: er komen dan nieuwe symptomen (symptoomverschuiving). Het snel opsporen en aanpakken van de oorzaak is kenmerkend voor effectieve kortdurende Integratieve counseling. 

Probleem- en oplossingsgericht

Veel kortdurende therapieën zijn gericht op het behalen van het doel (oplossingsgericht) of het aanpakken van de klacht (probleemgericht). In de integratieve manier van werken kijken we welke manier het beste aansluit bij de cliënt. Probleem, oplossingsgericht of in veel gevallen een combinatie van deze twee.

Ervaringsgericht en directe verandering

Uitgangspunt is dat de cliënt in het hier en nu op ervaringsniveau (ook wel experiëntieel genoemd) wordt geconfronteerd met de symptomen, de oplossingen en blokkades. In het levendig ervaren van de klachtdynamiek wordt de cliënt tot veranderingen gestimuleerd. Het op klassieke wijze analyseren en duiden van de klacht wordt achterwege gelaten. Abstract geformuleerde klachten worden teruggebracht tot directe zintuiglijke ervaringen. 

Trance en imaginatie

Veranderingen gaan altijd gepaard met een onderbreking of opschorting van de vaste mentale patronen (trance). Iedere vorm van coaching, counseling & therapie gebruikt dan ook bewust of onbewust de trance toestand als voorwaarde voor verandering. In de Integratieve aanpak gebruiken we ook standaard of terloops geïnduceerde trance. De hierdoor ontstane openheid benutten we voor het behalen van de therapeutische doelen. Imaginatie is daarbij een effectief gereedschap. 

Zelfverantwoordelijk en actieve positie

De cliënt wordt zoveel mogelijk gemotiveerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zowel het scheppen als het oplossen van de klacht. Dat betekent dat de cliënt in de therapie een actieve positie inneemt en zoveel mogelijk zelf het probleem aanpakt. Zorgafhankelijkheid wordt hiermee voorkomen en autonomie bevorderd. 

Non-directief op inhoudsniveau en directief op procesniveau

De integratieve behandelaar hanteert een non-directieve werkwijze op inhoudsniveau. Dat betekent dat tijdens de behandeling de cliënt bepaalt wat hij ervaart en hoe de verandering tot stand komt. De behandelaar schept de voorwaarden waarbinnen dit kan plaatsvinden. De behandelaar stimuleert en motiveert op een directieve wijze de cliënt tot het direct ervaren en actief veranderen van de klacht. Gerichtheid op de subdoelen en het einddoel van de behandeling speelt hierin een centrale rol.

Utilisatie van hulpbronnen

In de kortdurende Integratieve behandeling wordt maximaal gebruik gemaakt van de hulpbronnen waar de cliënt over kan beschikken. Hieronder verstaan we hulpbronnen op fysiek, emotioneel, cognitief, gedragsmatig, sociaal en spiritueel niveau. Iedere ervaring is een hulpbron. Het (pre-)persoonlijke en het transpersoonlijke niveau biedt ervaringen en dus ook hulpbronnen.

Gelijkwaardige relatie

Bij kortdurende coaching & counseling is er sprake van een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt. De behandelaar heeft vooral een gidsfunctie. De cliënt wordt therapeut van zichzelf en vervult een actieve rol in het helingsproces. Hierdoor is er weinig ruimte voor overdracht en tegenoverdracht en wint de cliënt snel aan autonomie. Dit vermindert de zorgafhankelijkheid.